Hướng dẫn di chuyển website giữa các VPS

Hướng dẫn này áp dụng cho các bạn đang sử dụng ZOC Terminal và đã cài đặt HocVPS Script Nếu website bạn cần chuyển đang sử dụng chứng chỉ bảo mật SSL, bạn sẽ cần

Danh mục WEB

Quy trình build VPS chuẩn

Cấu hình yêu cầu: Cent OS 7 64bit (Without SElinux) PHP 7.3 : Ưu tiên dùng 7.3 để có thể cài đặt được module ionCube Loader theo hướng dẫn (Hiện tại ionCube Loader đã hỗ

Danh mục WEB