gram-homepage-background-001

Tối ưu thẻ tiêu đề (title)

Tiêu đề là một trong những yếu tố xếp hạng quan trọng đối với các bộ máy tìm kiếm (SERPs). Đối với trang kết quả tìm kiếm Google thì phần tiêu đề được làm nổi